Privacy voorwaarden

In deze privacyverklaring verklaart ICTS (hierna te noemen: “Wij” of “Ons”) welke Persoonsgegevens Wij van U verzamelen en Verwerken, indien u onderstaande diensten of producten van Ons afneemt.

De in deze privacyverklaring met een hoofdletter aangeduide begrippen hebben de betekenis die daaraan wordt toegekend in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), tenzij anders aangegeven.

Diensten

Wij leveren de navolgende diensten of producten (hierna te noemen: ´´Diensten´´):

 • Verhuur van oplegger/trailers
 • Reparatie en aanpassingen van trailers in onze werkplaatsen
 • Reparatie en aanpassingen van trailers op locatie (Fieldservices)

Vastlegging, verkrijging en verwerking van Persoonsgegevens

Verstrekking Persoonsgegevens door U

Uw gebruik van de Diensten kan met zich meebrengen dat u wordt gevraagd om Persoonsgegevens aan Ons te verstrekken. Wanneer u wordt gevraagd om persoonlijke gegevens te verstrekken, kunt u dit weigeren. Indien u Persoonsgegevens aan Ons verstrekt, zullen Wij de Verwerkingsverantwoordelijke zijn van door u aan Ons verstrekte Persoonsgegevens. U verklaart dat deze gegevens correct zijn en u moet ons informeren over wijzigingen die optreden in deze gegevens. Wij Verwerken de volgende door u aan Ons verstrekte Persoonsgegevens:

 • Naam
 • Voornaam
 • Telefoonnummer
 • Mobiel telefoonnummer
 • Email
 • Gebruikersnamen en wachtwoorden
 • Duur van websitebezoek
 • Adresgegevens
 • Bankrekeningnummer
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Locatiegegevens ten behoeve van hulp ter plaatse
 • Kopieën van identiteitsbewijzen

Verkrijging Persoonsgegevens door Ons uit externe bronnen

In aanvulling op de gegevens die u zelf aan Ons verstrekt, kunnen Wij aanvullende Persoonsgegevens van u Verwerken uit externe bronnen, zoals het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.

De ICTS Group of Companies

ICTS bestaat uit verschillende juridische entiteiten. Dit privacybeleid wordt namens ICTS uitgegeven, dus wanneer we in ons privacybeleid ‘ICTS’ zeggen, ‘wij/we’, ‘ons’ of ‘onze’, verwijzen we naar het relevante bedrijf binnen ICTS group dat verantwoordelijk is voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens

Doeleinden van de verwerking

Wij Verwerken uw Persoonsgegevens voor de volgende verwerkingsdoeleinden:

 • Om de Diensten aan u te kunnen verlenen.
 • Om u te informeren over ontwikkelingen in Onze organisatie en om u te informeren over andere diensten en producten van Ons.
 • Om uw betalingen voor de levering van de Diensten te verwerken.
 • Om de Diensten te verbeteren en beter af te stemmen op de wensen van de gebruikers.

Rechtsgrond(en) van de verwerking

Wij Verwerken uw Persoonsgegevens op een of meer van de volgende rechtsgronden:

 • U hebt toestemming gegeven voor de verwerking van uw Persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.
 • De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent, of om op uw verzoek vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.
 • De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Ons rust.
 • Wij hebben een Gerechtvaardigd Belang bij de verwerking van uw Persoonsgegevens, bijvoorbeeld in het kader van marketingactiviteiten of bij te houden hoe bezoekers Onze website gebruiken.

Verstrekking van uw Persoonsgegevens aan Derden

Wij kunnen uw Persoonsgegevens aan de volgende ontvanger(s) of categorieën van ontvanger(s) verstrekken:

 • aan onze accountant en de Belastingdienst, om onze administratie te kunnen doen en te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen op het gebied van Belastingrecht;
 • aan organisaties die wij inschakelen voor de verwerking van persoonsgegevens, bijvoorbeeld in het kader van hosting van data of het verzenden van nieuwsbrieven;
 • aan organisaties die wij inschakelen om eventueel een vordering die wij op u hebben te incasseren;
 • aan organisaties die wij in het kader van Field Services inschakelen om op locatie service te verlenen.

Termijn van opslag van Persoonsgegevens

Wij zullen uw Persoonsgegevens opslaan en Verwerken voor de daarvoor wettelijk vereiste en/of toegestane termijnen. Indien en voor zover de wettelijk vereiste en/of toegestane termijnen zijn verstreken zullen Wij voor het bepalen van de periode gedurende welke Wij uw Persoonsgegevens opslaan en Verwerken de volgende criteria hanteren:

 • hoe lang de persoonsgegevens noodzakelijk zijn voor Onze dienstverlening aan u;
 • hoe lang de persoonsgegevens noodzakelijk zijn voor het verlenen van service en afhandeling van eventuele klachten nadat onze Diensten zijn beëindigd, waarbij ook rekening wordt gehouden met de verjaringstermijn waarbinnen een eventuele vordering door u op Ons vanwege de Diensten verjaart;
 • of een eventueel door u gegeven Toestemming niet is ingetrokken en dus nog van kracht is;
 • of er een Gerechtvaardigd Belang is voor Ons om de Persoonsgegevens te blijven bewaren.

Uw rechten

U hebt het recht Ons te verzoeken om inzage van en rectificatie of wissing van uw Persoonsgegevens of beperking van de u betreffende Verwerking, alsmede het recht tegen de Verwerking bezwaar te maken. Ook hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

U kunt uw verzoek tot uitoefening van een of meer van uw rechten sturen aan:

Mr Y. Van Goethem
Group IT Director
Lanceloot Blondeellaan 11
8380 Zeebrugge (Belgium)
Email Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
T +32(0)50 54 20 26
Mob: +32(0)471 90 26 00

Wij zullen, indien wettelijk vereist of zo nodig na verificatie van uw identiteit, uw verzoek binnen de wettelijk voorgeschreven termijn behandelen en toetsen aan de wettelijke voorwaarden en uitzonderingen met betrekking tot het door u ingeroepen recht en u informeren of en, zo ja, hoe aan uw verzoek zal worden voldaan.

Intrekking Toestemming

Als u Toestemming hebt gegeven voor de Verwerking van uw Persoonsgegevens, dan heeft u het recht deze Toestemming voor de verwerking van uw Persoonsgegevens te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van uw Toestemming vóór de intrekking daarvan. U realiseert zich dat door intrekking van uw Toestemming, u geen gebruik meer kunt maken van de Diensten.

Klachtrecht

Ondanks de zorgvuldigheid die Wij betrachten bij het Verwerken van uw Persoonsgegevens kan het zijn dat u niet tevreden bent over de wijze waarop Wij met uw Persoonsgegevens om zijn gegaan. In dat geval kunt u een klacht indienen bij onze organisatie, ter attentie van de volgende contactpersoon:

Mr Y. Van Goethem
Director Data Management
Lanceloot Blondeellaan 11
8380 Zeebrugge (België)
Email Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
T +32(0)50 35 28 97
F +32(0)50 54 60 88
Mob: 32499 30 70 80

Ook hebt het u recht over de Verwerking van uw Persoonsgegevens door Ons een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Het postadres is voor Nederland:
Postbus 93374
2509 AJ Den Haag
www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Voor Belgie:
Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
www.privacycommission.be

Verplichting tot verstrekking

U bent niet verplicht de Persoonsgegevens te verstrekken. Het gevolg van het niet verstrekken van uw Persoonsgegevens kan zijn dat u geen gebruik (meer) kunt maken van onze Diensten.

Geautomatiseerde besluitvorming

Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van profilering.

Derde landen

Wij delen uw Persoonsgegevens niet met partijen buiten de Europese Economische Ruimte, behalve de uitzondering die hierna onder het kopje  “Cookies” wordt genoemd.

Cookies

Onze websites maken bij het aanbieden van de Diensten gebruik van functionele cookies, voor een goede werking van de website en een goede gebruikerservaring. Daarnaast maken wij gebruik van Google Analytics. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Wij maken geen gebruik van tracking cookies.

Marketing

We kunnen uw Persoonsgegevens gebruiken om u marketingcommunicatie over Onze producten te verstrekken, net als diensten en aanbiedingen die voor u relevant kunnen zijn. U zult marketingcommunicatie alleen van ons ontvangen als u hiervoor toestemming hebt gegeven of als u goederen of diensten bij ons hebt gekocht en als u in ieder geval niet hebt uitgesloten dat u marketingcommunicatie wilt ontvangen.

U kunt ons op elk moment vragen te stoppen met het verzenden van marketingberichten door de opt-out-links te volgen in elk marketingbericht dat u wordt toegestuurd of door contact met ons op te nemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Deze Privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd.

Versie augustus 2018